Ostatni produkt
13-got-gaziki-sup.jpg

BRUSH - BABY GAZIKI

Cena:110.00
Wizyt:
Dzisiaj: 111Wszystkich: 102826

Regulamin

Sklep internetowy PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA PLUS + 

prowadzi Małgorzata Czepiec, adres ul. Pod Stokiem 41/1A Kraków 30-236 
NIP 677 184 39 23
REGON 121304367
KONTO BANKOWE 76 1050 1445 1000 0090 7544 8754

 
e-mail : mczepiec@praktykalogopedyczna.pl
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z REGULAMINEM.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia po wybraniu opcji zakupu.

Składający zamówienie zobowiązany jest do dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną wiadomość ze szczegółami zamówienia.

Realizacja zamówienia trwa od 3 dni do 3 tygodni w zależności od stanu magazynowego.

Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe firmy.
Małgorzata Czepiec Praktyka Logopedyczna Plus +
ul. Pod Stokiem 41 / 1 A Kraków 30 - 236
ING BANK Śląski 76 1050 1445 1000 0090 7544 8754

W ciągu 48 godzin Praktyka Logopedyczna Plus + powiadomi Użytkownika o spodziewanej dacie wysyłki towaru.

Towar wysyłany jest jako paczka pocztowa EKSTRA24 według opłat Poczty 
Polskiej.

Ceny towarów zawierają koszt dostawy.

Praktyka Logopedyczna Plus+ zastrzega sobie prawo do zmiany daty wysyłki w przypadku opóźnienia dostawy danego towaru.

Ceny towarów wystawionych na stronie zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

Praktyka Logopedyczna Plus + zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana ta nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Informacje podane na stronie internetowej Praktyka Logopedyczna Plus + nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi zamówienie złożone przez klienta Praktyki Logopedycznej Plus + przy wykorzystaniu mechanizmu składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej.

Praktyka Logopedyczna Plus + nie odpowiada za opóźnienia wysyłki towaru wywołane zwłoką w dostawie, co związane jest z unikatowym charakterem niektórych pomocy logopedycznych i ograniczoną liczbą Dostawców.

Praktyka Logopedyczna Plus+ nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

W przypadku zamówień składających się z towarów pochodzących od różnych producentów lub dostawców termin wysyłki zależy od skompletowania całości.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie po sporządzeniu raportu szkodowego w obecności odbiorcy i dostawcy przesyłki. W przypadku zwrotu towaru sprawnego nabywca zostaje obciążony kosztami wysyłki.

Wszystkie oferowane produkty są pomocne w czynnościowej terapii logopedycznej i służą również do przed- ortodontycznej korekcji dlatego ich użycie powinno zostać skonsultowane z ORTODONTĄ!

Praktyka Logopedyczna Plus+ dołoży wszelkich starań, aby terminowo i rzetelnie wywiązywać się z zamówień i zobowiązań.

Praktyka Logopedyczna Plus +  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, na adres mailowy podany wyżej albo  w formie pisemnej na adres Praktyka Logopedyczna Plus + podany w punkcie pierwszym  Regulaminu, na koszt  Praktyka Logopedyczna Plus +.   

W przypadku złożenia reklamacji Klient może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy albo usunięcia wad. W każdym z powyższych przypadków Praktyka Logopedyczna Plus + może  wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć  jeżeli produkt nie  był już wymieniony lub naprawiony. W takim przypadku Praktyka Logopedyczna Plus +  podda się decyzji Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji. 

Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpoznana przez Praktyka Logopedyczna Plus +  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Nie ustosunkowanie się do reklamacji w podanym terminie oznacza jej uznanie.
Praktyka Logopedyczna Plus +  poniesie koszty dostawy nowego lub naprawionego produktu

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Praktyka Logopedyczna Plus +   na adres podany w punkcie 1 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Praktyka Logopedyczna Plus +  zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Praktyka Logopedyczna Plus + ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Praktyka Logopedyczna Plus +  dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Praktyka Logopedyczna Plus +  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać Praktyka Logopedyczna Plus +   rzecz  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Praktyka Logopedyczna Plus +  zwraca uwagę, że na zasadzie art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat Sklep internetowy PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA PLUS + 
 Małgorzata Czepiec, adres ul. Pod Stokiem 41/1A Kraków 30-236

e-mail:  

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

 
Dane osobowe udostępniane przez Klienta w celu zrealizowania zamówienia, udzielane są dobrowolnie. Praktyka Logopedyczna Plus +  przetwarza je na podstawie upoważnienia Klienta i obowiązujących przepisów wyłącznie w celu zawarcia i  realizacji umowy. Dane osobowe Klientów nie są magazynowane i wykorzystywane w innych celach. 

Niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA PLUS + zostaje dołączony w formie wydruku do każdej przesyłki towaru zakupionego przez Klienta.